Voor internetsites. Uw werk op uw persoonlijke site, maar ook op mijnexpositie.nl.
Zonder extra kosten.
Zoekt u een kunstenaar?  
U bent nu hier:  Home  <<  Algemene voorwaarden 
Algemene Voorwaarden Mijn Expositie .nlARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door MijnExpositie .nl.
1.2
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

ARTIKEL 2. Tarieven en betaling
2.1
Alle prijzen en tarieven zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2
MijnExpositie .nl behoud zich het recht voor om indien noodzakelijk, de tarieven jaarlijks aan te passen.
2.3
Bij gebreke van specifieke condities zal de deelnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld.
2.4
Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim, en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling en behoud MijnExpositie .nl zich tevens het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelneming, zonder dat het recht op betaling daarmee vervalt.
2.5
Indien de deelnemer ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
2.6
Indien er sprake is van digitale aanlevering van de facturen via e-mail, kan op verzoek daarvan worden afgeweken. In dat geval worden per factuur tien euro (excl. BTW) adminstratiekosten in rekening gebracht.
2.7
Bij een niet tijdige betaling wordt de bereikbaarheid van de site en een eventueel bijbehorende CMS beperkt en daarna stopgezet. Onverlet blijft de verplichting tot het voldoen van de factuur gehandhaafd.

ARTIKEL 3. Aanpassing van de Galeriegegevens en de kunstenaarsgegevens
3.1
Indien er een betaalde dienst wordt afgenomen van MijnExpositie.nl i.v.m. aanpassingen van de standaardgegevens, dan blijven deze aanpassingen voor een onbeperkte tijdsduur gelden, zolang de dienst als zodanig wordt aangeboden. Tenzij dit in een overeenkomst anders wordt bepaald. Bij een individuele verwijdering van de aanpassingen op initiatief van MijnExposite.nl, zonder de instemming van de opdrachtgever (terwijl de dienst als zodanig wel blijft bestaan), kan de opdrachtgever een verzoek indienen tot restitutie. Dit dient schriftelijk met een aangetekend schrijven te gebeuren. Er wordt dan een restitutie gemaakt door MijnExpositie.nl, gebaseerd op het oorspronkelijke factuurbedrag. Zijnde een compensatie die gelijk staat aan een naar rato geldende tijsduur van de niet getoonde aangepaste gegevens. Hierbij wordt uitgegaan van een maximale tijdspanne van tien jaar.
3.2
Indien een standaard vermelding op de kunstenaarslijst op initiatief van een galerie wordt aangepast, behoudt de betrokken kunstenaar de mogelijkheid om deze dienst (aanpassing van de basisgegevens) te overrulen en MijnExpositie.nl een opdracht te geven om deze gegevens aan te passen. De opdracht van de kunstenaar aan MijnExpositie.nl voor uitbreiding van de basisgegevens heeft voorrang op de opdracht gegeven door een galerie. De galerie wordt door MijnExpositie gecompenseerd.

ARTIKEL 4. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
4.1
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.
4.2
MijnExpostitie.nl zal informatie zoals namen, emailadressen, andere contactinformatie en persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt door de bezoekers, op een beveiligde wijze vastgeleggen.
4.3
MijnExpositie.nl verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. MijnExpositie.nl verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld via de aanwezige formulieren of bij het invullen en versturen van post en/of e-mail. De persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden (klantenbeheer, bestellingen e.d.), mailing tussen MijnExpositie.nl en de inzender van de gegevens. De persoonsgegevens kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden of direct marketing door Mijnexpositie.nl of haar partners.
De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of laten wijzigen en/of laten verwijderen.

ARTIKEL 5. Verplichtingen van partijen
5.1
MijnExpositie.nl is gehouden zijn opdracht onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren.
5.2
Indien Mijnexpositie.nl bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van deze werkzaamheden en/of het resultaat van de diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Mijnexpositie.nl de deelnemer daarvan in kennis stellen.
5.3
De deelnemer zal aan MijnExpositie.nl tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die MijnExpositie.nl nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.
5.4
Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MijnExpositie.nl staan of indien de deelnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft MijnExpositie.nl het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5.5
De door opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door cliënt is voorgeschreven.
5.6
Indien er sprake is van provisie, wordt deze steeds in mindering gebracht op de kosten voor participatie. Het tegoed van een behaalde provisie, wordt uitbetaald ten tijde van de eerstvolgende factuur.

ARTIKEL 6. Wijzigingen, meer- en minder werk
6.1
De deelnemer aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
6.2
MijnExpositie.nl zal de deelnemer op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

ARTIKEL 7. Overdracht en onder-aanneming
7.1
MijnExpositie.nl isgerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming kan niet zonder redelijke grond worden geweigerd.

ARTIKEL 8. Aansprakelijkheid
8.1
Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.
8.2
Indien MijnExpositie.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) geen aansprakelijk voor vergoeding van de schade die tengevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van de andere partij(en) in de betekenis van enige gemiste omzet c.q. bezoekers aantallen van internetsites.
8.3
De aansprakelijkheid van MijnExpositie.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is gemaximeerd tot maximaal het bedrag van het op de nota vermelde bedrag wat de deelnemer aan MijnExpositie.nl heeft voldaan.
8.4
De aansprakelijkheid van MijnExpositie.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
8.5
De deelnemer zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

ARTIKEL 9. Overmacht
9.1
Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
9.2
Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10. Beëindiging
10.1
Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a.
de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b.
de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
c.
de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
10.2
Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, waarbij een opzegtermijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming van 2 maanden voor de in de overeenkomst c.q. factuur genoemde vervaldatum.
10.3
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

ARTIKEL 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1
Overeenkomsten tussen de deelnemer en MijnExpositie.nl worden beheerst door het Nederlands recht.
11.2
Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.